Typ domu:

Rodinný dům se sedlovou střechou – vazníková konstrukce.


Stav před realizací:

Vazníková konstrukce zateplená skládanou minerální izolací. Konstrukce včetně stávající DHV již vizuálně vykazuje značné nedostatky. Tepelné mosty a proudící vzduch způsobil kondenzaci v podstřeší. Některé dřevěné prvky byly již napadeny plísní a byly viditelné zmrazky. Kondenzace se projevila i na sádrokartonovém podhledu. Dalším problémem byly neustále se zvyšující účty za energie.
Mimo standardní posouzení byla provedena i termovize.

Termovize:
Okrajové podmínky:

  • Venkovní teplota -9st.
  • Vnitřní teplota +21st.
  • Teplota na půdě -7st.
  • Teplota v místě tepelných mostů +4,9st. + 7,4st.

Cíl/úkol:

Po vyhodnocení získaných informací a termovize jsme navrhli přeložení střechy a instalaci nové DHV ( doplňková hydroizolační vrstva ), včetně odvětrání prostoru půdy
prostřednictvím ventilačních turbín. Součástí rekonstrukce bylo i odstranění stávající nefunkční minerální izolace a oprava parozábrany. Navrhli jsme i výměnu nezatepleného půdního výlezu za zateplený.


Použité technologie:

Jako nový izolant jsme navrhli kanadskou izolaci Icynene H2foam Lite od Huntsman Building v aplikované tloušťce 280mm, splňující požadavku pro nízkoenergetický standard.
Byly instalovány ventilační turbíny Edmonds a zateplený výlez JAP.


Výsledek:

Celková realizace probíhala v koordinaci s pokrývači. Po realizaci zateplení Icynene vznikla kompaktní izolační vrstva bez spojů a netěsností. Velkou předností této izolace je její neprůvzdušnost, která zabraňuje kondenzaci vzdušné vlhkosti a šíření tepla konvekcí v letních měsících. Majitele si nyní užívají stabilní teplotní komfort.


Investice – 200 000 tis. Kč
Roční úspora – 12 000 tis. Kč
Návratnost investice – vzhledem k rostoucím cenám energií 8let.


Nutno poznamenat, že kdyby nebyl stávající stav vyřešen, znamenalo by to fatální destrukci konstrukce a finanční škodu ve výši min. 0,8 mil.